21. December 2018

prianie..

Rubrika: Aktuality,Nezaradené — admin @ 14:05

30. November 2018

Katarínska zábava – aká bola?

Rubrika: Aktuality,Nezaradené — admin @ 12:28

 

Zjednodušene povedané – štandard. Dva dni pred zábavou vstupenky predané, po rekonštrukcii kuchyne zariaďovacie predmety dodané ale nenainštalované, ešteže máme ochotných členov a sympatizantov, ktorí pomohli a tým odvrátili kuvičie hlasy a úvahy o zrušení zábavy. Ale na to sme si za tých sedemnásť absolvovaných ročníkov zvykli. V deň “D” sála vyzdobená, bohatá tombola pripravená, privítali sme početnú komunitu hostí z Olomouckého okresu, našich dlhoročných športových a spoločenských partnerov. Vďaka Lukášovi a pomocníčkam v kuchyni výborná strava, výstavné polnočné obložené misy, výborná hudba, to všetko zabezpečilo výbornú náladu s tancom až do skorých ranných hodín. Takže tešíme sa na 19. ročník.

(gallery=218)

4. November 2018

Dobrovoľný hasičský zbor pozýva…

Rubrika: Aktuality,Nezaradené — admin @ 13:08

DHZ alebo DHZO ?

Rubrika: Aktuality — admin @ 12:26

Názvoslovie spôsobuje problémy nielen členom, ale aj funcionárom, preto sa v krátkosti pokúsim podať vysvetlenie:
V našom konkrétnom prípade Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce /DHZ/ je občianskym združením v súlade so zákonom SNR 83/1990 Zb s právnou subjektivitou, je základnou organizačnou jednotkou DPO SR. V súčasnosti má 38 členov  /v roku 2012  86 členov/, riadi sa Stanovami DPO SR a ostatnými vnútornými dokumentami. Činnosť DHZ riadi volený výbor DHZ na čele s predsedom /Pavol Urban/, členom môže byť občan po dovŕšení 15 rokov bez obmedzenia   veku. Náplň práce členov výboru DHZ upresňuje metodický pokyn Deľba práce funkcionárov vo výbore DHZ. Dobrovoľný hasičský zbor obce /DHZO/ nie je právnická osoba, ale zariadenie MÚ v súlade so zákonom 314/2004 Z.z. § 15,ods1,pís.b.  Jeho členmi sú spravidla členovia DHZ /nie je podmienkou/ vo veku nad 18 rokov, zdravotne spôsobilí a spôsobilí na právne úkony /§ 33/. Výber hasičskej jednotky z členov DHZ je z praktického hľadiska, členovia jednotky majú základné skúsenosti v pôsobení napr. v mládežníckych družstvách.
Veliteľa DHZO menuje obec /starosta/ po schválení Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru /OR HaZZ/ s prihliadnutím na stanovisko DHZ, v našom prípade Mgr.Peter Filaga. Zákon 314/2004 Z.z. v znení nekorších predpisov stanovuje povinnosti zriaďovateľa a na druhej strane členov a veliteľa DHZO, tiež financovanie činnosti, materiálne zabezpečenia a i.

Tu si treba uvedomiť, že DHZO sú zriadené zo zákona, DHZ z vôle občanov. Ide o dva rozdielne, ale hasičské útvary a práve táto situácia spôsobuje problémy.

Z uvedeného je zrejmé, že vo vzťahu DHZ – DHZO nie je nadriadenosť, ani podriadenosť. DHZO podlieha pod operačné stredisko HaZZ, príp. starostu obce, DHZ sa riadi Stanovami DPO SR. Teda v prípade požiaru, povodne, dopravnej nehody alebo riešenia inej mimoriadnej situácie zasahuje predovšetkým DHZO, v zmysle Stanov DPO SR sú však povinní podľa svojich možností a schopností sa zúčastňovať všetci členovia DHZ,
pričom ich zaradenie pri zásahu určí veliteľ zásahu.
Naviac sa týka DHZ aj DHZO /pokiaľ sú členmi DHZ/ aj:
- výchova obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi
- požiarna prevencia
- výchova detí a mládeže
- civilná ochrana obyvateľstva
- zachovanie a zveľaďovania historického a kultúrneho dedičstva
- cezhraničná spolupráca
- tvorba, ochrana a zlepšovanie životného prostredia

Financovanie
DHZO je financované formou dotácie SR cez DPO SR a následne cez obec podľa zaradenia do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov – v našom prípade kat. A s príspevkom 3000 Euro v roku 2018.
Dotácia je účelovo viazaná a týka sa výlučne DHZO, ide predovšetkým o úhradu nákladov na údržbu, doplnenie výbavy, BOZP /odev, obuv/, školenia a je doplnením nároku na uspokojenie potrieb požiarnej ochrany.
Činnosť DHZ je financovaná  z členských príspevkov, výnosov z kultúrnych a spoločenských akcií, z darov a príspevkov, vlastnej podnikateľskej činnosti a dotácie MČ. V roku 2018 z rozpočtu MČ sa pre činnosť DHZ
vyčerpalo cca 300 Euro vrátane dotácie 100 Euro /!!!/

Záver
Tento článok je aj reakciou na predvolebné “sebahodnotenie” Filagu – kandidáta na poslanca  zverejnené v Rusovských novinách a Rusovčanovi. Filaga je “len” veliteľom hasičskej jednotky DHZO, ako člen výboru vo funkcii podpredseda-veliteľ a poslanec MZ, predseda finančnej komisie, pramálo vykonal pre DHZ, svojím /ne/konaním sa postaral o polarizáciu a destabilizáciu DHZ  zrejme z dôvodu neznalosti a správnej orientácie v spleti zákonov a právnych predpisov, týkajúcich sa požiarnej ochrany a ich aplikácie. Dôkazom je radikálne zníženie členskej základne, žiadna prevencia, žiadna civilná ochrana, žiadna spolupráca s organizáciami IZS
a čo je najbolestivejšie, žiadna starostlivosť o deti a mládež, žiadne predkladanie správ o činnosti DHZ na rokovaniach miestneho zastupiteľstva.
/ Ako memento si doporučujem vygúgliť  interpeláciu poslanca NR SR Dostála na vtedajšieho ministra vnútra Kaliňáka podanú 20.9.2017 vo veci riešenia sporu starostu s DHZ Melčice/
Ing.Viktor Chalás
revízor DHZ

5. September 2018

Upršaný XXXI. ročník súťaže

Rubrika: Aktuality,Nezaradené,Súťaže — admin @ 17:00

Za 30 rokov súťaže nám neprialo počasie len v roku 2009 a aj to len popŕchalo a s ukončením súťaže vyšlo slnko. Ale to, čo nám vyviedlo počasie v tomto roku, s tým sme nepočítali. Po celonočnom daždi neprestalo liať ani dopoludnia, takže s polhodinovým oneskorením, keď sme už uvažovali o zrušení súťaže 12 družstiev z pôvodne prihlásených 22 zborov nastúpilo na slávnostné otvorenie súťaže. Treba povedať, že napriek ťažkému terénu boli dosiahnuté výborné časy, veď všetky družstvá dosiahli čas pod jednu minútu. nakoniec sa z víťazstva tešilo Čunovo pred Jarovcami a Rusovcami.

Nakoniec sme využili 2,5 hodiny, keď nepršalo. Súťaž prebehla bez problémov, vyhodnotenie bolo len v kruhu veliteľov v stane, pretože po poslednom pokuse sa znova otvorila obloha. Lialo a lialo ! Dážď však nespláchol dobrú náladu, do neskorých hodín pri gitare sme žialili nad nepriazňou počasia, niektorí kliali nad výsledkom, keď sme si vlastnou chybou nechali ujsť víťazstvo. Všetci sme sa zhodli v jednom: súťaž v budúcom roku bude pokračovať XXXII. ročníkom a teda námaha organizátorov nevyšla nazmar. Skóre /čo sa týka víťazstiev/ medzi starými rivalmi Jarovce-Rusovce-Čunovo  je po XXXI. ročníku 11:8:4

 

28. Júl 2018

Ešte k pozvaniu…

Rubrika: Aktuality,Nezaradené — admin @ 11:08

dovoľujeme si Vás požiadať o niekoľko Vašich minút, ktoré môžete investovať do hlasovania na bsk bratislava na podporu nášho projektu a získania dotácie viazanej na túto akciu. Budeme vďační za každý Váš hlas a vopred ďakujeme. Pre zjednodušenie pridávam link     https://rozhodni-bsk.sk/bratislava-5/

18. Júl 2018

Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce pozýva

Rubrika: Nezaradené — admin @ 9:28

9. Júl 2018

Rakovice – historická technika a iné…

Rubrika: Aktuality,Nezaradené,Súťaže — admin @ 6:50

Na 7.7. DHZ Rakovice pripravil súťaž s historickou hasičskou technikou s doplnkovou disciplínou, ktorú sa dozvieme až pri prezentácii a o to je to zaujímavejšie. Tentokrát to bol nepojazdný zásahový TRABANT. Zásahu z traboša predchádzalo ručné zhodenie terčov prenášanou vodou, až potom zásah z auta na ručný pohon. Druhou disciplínou bol samotný útok od domácej historickej striekačky, dosiahnuté časy sa sčítali, nám vyniesli I.miesto ! Tradične pekné prostredie+dobrá organizácia+pekné počasie+pozorný starosta=súťaž na ktorú sa dobre spomína.

 

2. Júl 2018

Zásah DHZO

Rubrika: Nezaradené — admin @ 13:16

Aj odstraňovanie zlomených konárov, ohrozujúcich bezpečnosť patrí do “referátu” dobrovoľného hasičského zboru obce. Tak tomu bolo aj 1.7., keď traja hasiči odstraňovali konár vo výške 7 metrov

26. Jún 2018

Škrdlovice 22.-24.6.

Rubrika: Nezaradené — admin @ 12:46

ďalšia naša “srdcovka”. Družstvo zložené zo štyroch dôchodcov, dvoch žien a ostatných bolo rozhodnuté zabojovať. Po večernej taktickej príprave za chladného počasia aj bojovalo. Po absolvovaní prekážkovej dráhy a útoku od stroja sme mali tesne krásne druhé miesto. Potom však prišla pivná štafeta, ktorá odhalila našu nedostatočnú prípravu. Klesli sme až na 11. miesto ! Buď mali súperi oplechované gágory, alebo …no musíme sa nad týmto nedostatkom zamyslieť. Opätovne hľadáme sponzora na prísun dostatočného množstva piva – len tak, pre tréningový režim. Ale vážne. Perfektná akcia, doplnená “traktoriádou”, večernou diskotékou všeobecne s perfektným servisom vo vynikajúcej spoločnosti – to bol perfektný relaxačný víkend, domácim srdečná vďaka. Ak potrénujeme s tým pivom, o tri roky sa už teraz tešíme.