26. Február 2020

Opustil nás….

Rubrika: Aktuality,Nezaradené — admin @ 11:31

Dňa 25.2.2020 sme sa rozlúčili s dlhoročným členom, strojníkom a výborným kamarátom Vladimírom Bradáčom.Česť jeho pamiatke!

 

 

7. September 2019

Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce pozýva

Rubrika: Aktuality,Fotky,Nezaradené,Súťaže — admin @ 18:16

 

na XXXII. ročník medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou

v sobotu o 11.00 hod priamo v parku rusovského kaštieľa.

7. Máj 2019

Vynovený sv.Florian

Rubrika: Aktuality,Nezaradené — admin @ 18:25

5.5.2019 po tom, ako sochu zreštauroval Karol Matús, za čo mu patrí mimoriadna vďaka, bol vysvätený patrón hasičov, svätý Florian

8. Apríl 2019

Čo ešte máme vykonať ?

Rubrika: Aktuality,Nezaradené — admin @ 19:01

15. Marec 2019

Plán práce na rok 2019

Rubrika: Aktuality,Nezaradené — admin @ 17:20

Jeden z dokumentov schválených uznesením z VČS  je

Plán práce na rok 2019

V oblasti prevencie:

1. V jarnom a letnom období v rámci kondičných jázd preveriť všetky prístupové cesty pre prípadný zásah v lesných porastoch

2. Preveriť pripravenosť a priebežne kontrolovať stav hasičskej techniky, čerpadiel

3. Skontrolovať hydranty, ktoré sa najčastejšie používajú na doplnenie hasičských vozidiel, vrátane čerpacích stanovíšť

4. Vykonať kontrolu a údržbu výstroja, výzbroje a technických prostriedkov v rozsahu stanovených lehôt a vykonať skúšky funkčnosti

V oblasti výchovy a športu:

1. Náborom získať a pripraviť na súťaže družstvo detí   Z: výbor DHZ    T:trvalý

2. Zabezpečiť branný pretek detí – jarnáčasť                      Z: výbor DHZ    T:jún 19

3. Zabezpečiť  súťaž z prírodného zdroja “Na kanáli”       Z: výbor DHZ     T:júl 19

4. Zabezpečiť XXXII.ročník súťaže s hist.technikou        Z: výbor DHZ   T.7.9.19

5. Zabezpečiť IX.ročník súč.cvičenia COO                       Z: výbor DHZ  T:doh s KŠ

6. Zabezpečiť účasť na celosl. súťaži s historickou has. technikou v Trenčíne                                                                                                                    Z: výbor DHZ   T:4.5.19

V oblasti spoločenského života:

1. Zabezpečiť XIX. Pravú hasičskú Katarínsku zábavu  Z: výbor DHZ   T: 11/19

10. Február 2019

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Rubrika: Aktuality,Nezaradené — admin @ 16:57

21. December 2018

prianie..

Rubrika: Aktuality,Nezaradené — admin @ 14:05

30. November 2018

Katarínska zábava – aká bola?

Rubrika: Aktuality,Nezaradené — admin @ 12:28

 

Zjednodušene povedané – štandard. Dva dni pred zábavou vstupenky predané, po rekonštrukcii kuchyne zariaďovacie predmety dodané ale nenainštalované, ešteže máme ochotných členov a sympatizantov, ktorí pomohli a tým odvrátili kuvičie hlasy a úvahy o zrušení zábavy. Ale na to sme si za tých sedemnásť absolvovaných ročníkov zvykli. V deň “D” sála vyzdobená, bohatá tombola pripravená, privítali sme početnú komunitu hostí z Olomouckého okresu, našich dlhoročných športových a spoločenských partnerov. Vďaka Lukášovi a pomocníčkam v kuchyni výborná strava, výstavné polnočné obložené misy, výborná hudba, to všetko zabezpečilo výbornú náladu s tancom až do skorých ranných hodín. Takže tešíme sa na 19. ročník.

(gallery=218)

4. November 2018

Dobrovoľný hasičský zbor pozýva…

Rubrika: Aktuality,Nezaradené — admin @ 13:08

DHZ alebo DHZO ?

Rubrika: Aktuality — admin @ 12:26

Názvoslovie spôsobuje problémy nielen členom, ale aj funcionárom, preto sa v krátkosti pokúsim podať vysvetlenie:
V našom konkrétnom prípade Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce /DHZ/ je občianskym združením v súlade so zákonom SNR 83/1990 Zb s právnou subjektivitou, je základnou organizačnou jednotkou DPO SR. V súčasnosti má 38 členov  /v roku 2012  86 členov/, riadi sa Stanovami DPO SR a ostatnými vnútornými dokumentami. Činnosť DHZ riadi volený výbor DHZ na čele s predsedom /Pavol Urban/, členom môže byť občan po dovŕšení 15 rokov bez obmedzenia   veku. Náplň práce členov výboru DHZ upresňuje metodický pokyn Deľba práce funkcionárov vo výbore DHZ. Dobrovoľný hasičský zbor obce /DHZO/ nie je právnická osoba, ale zariadenie MÚ v súlade so zákonom 314/2004 Z.z. § 15,ods1,pís.b.  Jeho členmi sú spravidla členovia DHZ /nie je podmienkou/ vo veku nad 18 rokov, zdravotne spôsobilí a spôsobilí na právne úkony /§ 33/. Výber hasičskej jednotky z členov DHZ je z praktického hľadiska, členovia jednotky majú základné skúsenosti v pôsobení napr. v mládežníckych družstvách.
Veliteľa DHZO menuje obec /starosta/ po schválení Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru /OR HaZZ/ s prihliadnutím na stanovisko DHZ, v našom prípade Mgr.Peter Filaga. Zákon 314/2004 Z.z. v znení nekorších predpisov stanovuje povinnosti zriaďovateľa a na druhej strane členov a veliteľa DHZO, tiež financovanie činnosti, materiálne zabezpečenia a i.

Tu si treba uvedomiť, že DHZO sú zriadené zo zákona, DHZ z vôle občanov. Ide o dva rozdielne, ale hasičské útvary a práve táto situácia spôsobuje problémy.

Z uvedeného je zrejmé, že vo vzťahu DHZ – DHZO nie je nadriadenosť, ani podriadenosť. DHZO podlieha pod operačné stredisko HaZZ, príp. starostu obce, DHZ sa riadi Stanovami DPO SR. Teda v prípade požiaru, povodne, dopravnej nehody alebo riešenia inej mimoriadnej situácie zasahuje predovšetkým DHZO, v zmysle Stanov DPO SR sú však povinní podľa svojich možností a schopností sa zúčastňovať všetci členovia DHZ,
pričom ich zaradenie pri zásahu určí veliteľ zásahu.
Naviac sa týka DHZ aj DHZO /pokiaľ sú členmi DHZ/ aj:
- výchova obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi
- požiarna prevencia
- výchova detí a mládeže
- civilná ochrana obyvateľstva
- zachovanie a zveľaďovania historického a kultúrneho dedičstva
- cezhraničná spolupráca
- tvorba, ochrana a zlepšovanie životného prostredia

Financovanie
DHZO je financované formou dotácie SR cez DPO SR a následne cez obec podľa zaradenia do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov – v našom prípade kat. A s príspevkom 3000 Euro v roku 2018.
Dotácia je účelovo viazaná a týka sa výlučne DHZO, ide predovšetkým o úhradu nákladov na údržbu, doplnenie výbavy, BOZP /odev, obuv/, školenia a je doplnením nároku na uspokojenie potrieb požiarnej ochrany.
Činnosť DHZ je financovaná  z členských príspevkov, výnosov z kultúrnych a spoločenských akcií, z darov a príspevkov, vlastnej podnikateľskej činnosti a dotácie MČ. V roku 2018 z rozpočtu MČ sa pre činnosť DHZ
vyčerpalo cca 300 Euro vrátane dotácie 100 Euro /!!!/

Záver
Tento článok je aj reakciou na predvolebné “sebahodnotenie” Filagu – kandidáta na poslanca  zverejnené v Rusovských novinách a Rusovčanovi. Filaga je “len” veliteľom hasičskej jednotky DHZO, ako člen výboru vo funkcii podpredseda-veliteľ a poslanec MZ, predseda finančnej komisie, pramálo vykonal pre DHZ, svojím /ne/konaním sa postaral o polarizáciu a destabilizáciu DHZ  zrejme z dôvodu neznalosti a správnej orientácie v spleti zákonov a právnych predpisov, týkajúcich sa požiarnej ochrany a ich aplikácie. Dôkazom je radikálne zníženie členskej základne, žiadna prevencia, žiadna civilná ochrana, žiadna spolupráca s organizáciami IZS
a čo je najbolestivejšie, žiadna starostlivosť o deti a mládež, žiadne predkladanie správ o činnosti DHZ na rokovaniach miestneho zastupiteľstva.
/ Ako memento si doporučujem vygúgliť  interpeláciu poslanca NR SR Dostála na vtedajšieho ministra vnútra Kaliňáka podanú 20.9.2017 vo veci riešenia sporu starostu s DHZ Melčice/
Ing.Viktor Chalás
revízor DHZ